راکتور ناپیوسته متوالی

پیشرو چین است راکتور بسته های پی در پی، راکتور توالی دسته ای بازار محصول