محلول شناوری هوا

پیشرو چین است تجهیزات فلوتاسیون ریخته گری، فلوتاسیون هوا حل شده برای آب بندی بازار محصول