تصفیه آب MBR

membrane bioreactor wastewater treatment, membrane water treatment plant, درمان و فاضلاب MBR، بیوراکتور غشایی تصفیه خانه فاضلاب.