سیستم دوز شیمی

خودکار سیستم شیمیایی دوز، برای آماده سازی پلیمر, polymer preparation unit, chemical dosing equipment.